KOSTEN EN VERGOEDINGEN BOLWERK PSYCHOLOGIE

Verzekerde zorg

De vergoede zorg in de praktijk valt onder de Generalistische Basis GGZ. Dat betekent dat wanneer er sprake is van een officiële diagnose, het behandeltraject vergoed wordt*. Let echter op het verplichte eigen risico van minimaal €385. Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen, zijn de verzekeringsgegevens, een verwijsbrief van de huisarts en een geldig legitimatiebewijs nodig. De verwijsbrief dient een datum te hebben van voor de eerste afspraak, maar niet ouder te zijn dan 3 maanden.

Bij BolWerk Psychologie zijn er twee trajecten waarin de zorg kan plaatsvinden:

Zorgproduct 2020 2021
Basis Intensief  €1.383,65 €1.434,96
OVP (onvolledig behandeltraject, gemiddeld 2 sessies van 45 minuten) €219,78 €228,04 

Het laatste traject wordt ingezet wanneer na het intakegesprek blijkt dat de problematiek te licht of juist te zwaar is voor de Basis GGZ en verwijzing naar de praktijkondersteuner van de huisarts voor GGZ (POH-GGZ) of Gespecialiseerde GGZ nodig is. Afhankelijk van de ernst van de problematiek wordt na de intake een inschatting gemaakt of behandeling binnen BolWerk Psychologie aangewezen is. Binnen de genoemde trajecten valt ook de tijd die besteed wordt aan administratie, diagnostiek, overleg, telefoontjes, e-mail en eHealth-contacten.

De genoemde tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Conform de richtlijnen van de NZA dient het hele zorgtraject gefactureerd te worden, ook als er minder gesprekken nodig zijn of als je de behandeling voortijdig afbreekt.

* BolWerk Psychologie heeft ervoor gekozen geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars omdat wij het niet eens zijn met de huidige vorm van marktwerking en de macht die de zorgverzekeraar daarbij krijgt. Het feit dat wij contractloos werken, betekent dat je de factuur voor behandeling rechtstreeks van de praktijk ontvangt, ongeacht of je een naturapolis of een polis op restitutiebasis hebt.  Na elk gesprek betaal je een voorschot. Dit bedraagt 100,- euro per gesprek. Na het afronden van de behandeling krijg je een factuur van BolWerk Psychologie. Deze factuur kun je inleveren bij de verzekering. Na aftrek van het eigen risico krijg je afhankelijk van je polis (een deel van) de kosten terug van de zorgverzekeraar. Het bedrag van het voorschot is in mindering gebracht op deze factuur.

Niet verzekerde zorg

De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling bij de meeste psychische aandoeningen. Voor een aantal klachten of problemen wordt er echter een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor relatieproblemen, rouw, werkproblemen en aanpassingsstoornissen. Dit betekent dat je voor de behandeling van deze klachten zelf moet betalen. Je hebt in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig en het gaat niet ten koste van je eigen risico.

Daarnaast kan het ook zijn dat je er zelf voor kiest om de behandeling niet door de zorgverzekeraar te laten vergoeden.

Als je zonder verwijzing in behandeling wil komen, of je komt op grond van je klachten niet voor vergoeding in aanmerking, dan gelden de volgende tarieven:

Individueel gesprek (45 minuten) €105
Relatiegesprek (90 minuten) €150
Coachingsgesprek (60 minuten) €125
EMDR (90 minuten) €150
Telefonisch consult* €25
eHealth consult* €25
Niet of te laat afmelden enkele sessie €75
Niet of te laat afmelden dubbele sessie €125

* Bij behandelinhoudelijke contacten via telefoon, eHealth of e-mail van meer dan 15 minuten.

Annuleringsbeleid

Afspraken kun je altijd verzetten of annuleren via de mail (info@bolwerkpsychologie) of via telefoon (voicemail) of whatsapp (0623906698). Als je je echter niet of niet op tijd afmeldt (uiterlijk 48 uur vóór de afspraak) wordt er, ongeacht de reden, €75,- bij een enkele sessie en €125,- bij een dubbele sessie bij jou in rekening gebracht, omdat het op zo’n korte termijn niet mogelijk is andere afspraken in te plannen op de voor jou gereserveerde tijd. De verzekeraar vergoedt deze kosten niet.

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BOLWERK PSYCHOLOGIE

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de GZ-psycholoog werkend bij BolWerk Psychologie en de cliënt.

 1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.
 2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
 3. BolWerk Psychologie beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.
 4. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 5. Na elk gesprek betaalt de cliënt een voorschot. Dit bedraagt 100,- euro per gesprek. Na het afronden van de behandeling krijg cliënt een factuur van BolWerk Psychologie. Deze factuur kan ingeleverd worden bij de verzekering. Na aftrek van het eigen risico krijg cliënt afhankelijk van zijn/haar polis (een deel van) de kosten terug van de zorgverzekeraar. Het bedrag van het voorschot is in mindering gebracht op deze factuur.
 6. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Er wordt dan een betalingsherinnering gestuurd. Indien niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, zal er overgedragen worden aan een incassobureau. BolWerk Psychologie behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 7. Uw behandelaar bij BolWerk Psychologie is opgenomen in het door de overheid ingestelde B.I.G.-register. Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.
 8. Informatieverstrekking naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten of de behandeling bij BolWerk Psychologie van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat wij hierover een (korte) brief schrijven aan de huisarts. Volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging registreren wij, ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, uw gegevens anoniem in een jaarverslag. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts kunt u dat bij uw behandelaar aangeven.
 9. Vanaf de aanmelding heeft u bij BolWerk Psychologie slechts met één behandelaar te maken. Mocht uw behandelaar onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan zal een collega van een andere praktijk u verder begeleiden bij het vinden van een geschikte andere behandelinstelling.
 10. De diensten worden geleverd op de locatie waar BolWerk Psychologie gevestigd is, tenzij anders is overeengekomen.
 11. De duur van een standaard sessie is maximaal 45 minuten directe tijd (+15 indirect).
 12. Indien een sessie niet, of niet op tijd afgemeld wordt (uiterlijk 48 uur vóór de afspraak) wordt er, ongeacht de reden, €75,- bij een enkele sessie en €125,- bij een dubbele sessie in rekening gebracht bij de cliënt. De verzekeraar vergoedt deze kosten niet.
 13. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van de sessie.
 14. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van BolWerk Psychologie, dan zijn de voorwaarden van BolWerk Psychologie van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.
 15. BolWerk Psychologie heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 16. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 17. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen BolWerk Psychologie en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 18. ROM (Routine outcome measurement). Een eis van veel verzekeraars voor het geven van vergoedingen, is dat er voor- en nametingen worden gedaan van de behandeling met behulp van vragenlijsten. Deze krijgt u van uw behandelaar. De uitkomsten worden anoniem in een grote database ingevoerd en verwerkt.
 19. BolWerk Psychologie heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenpost (buiten kantoortijden).

 

Vond je dit interessant?

Deel het met anderen!